สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม - สนข
กระทรวงคมนาคม
สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) กรุงเทพมหานคร