ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน้าแรก ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ระบบการขนส่งที่ยั่งยืน
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม - สนข
  http://www.otp.go.th/
  ----------------------------------------------------------------------------
  SLoCaT (the Partnership on Sustainable, Low Carbon Transport)
  http://www.slocat.net/
  ----------------------------------------------------------------------------
  กระทรวงคมนาคม
  http://www.mot.go.th/
  ----------------------------------------------------------------------------
  International Civil Aviation Organization (ICAO)
  http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
  ----------------------------------------------------------------------------
  สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) กรุงเทพมหานคร
  http://203.155.220.217/dotat/
  ----------------------------------------------------------------------------
  International Maritime Organization (IMO)
  http://www.imo.org/blast/mainframe.asp?topic_id=233
  ----------------------------------------------------------------------------
  Institute for Transportation & Development Policy (ITDP)
  http://www.itdp.org/
  ----------------------------------------------------------------------------
  Transportation Research Board
  http://www.trb.org/Main/Home.aspx
  ----------------------------------------------------------------------------
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  http://website.mnre.go.th/main.php?filename=index
  ----------------------------------------------------------------------------
  UN Gateway to Climate Change
  http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/gateway
  ----------------------------------------------------------------------------
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ)
 
  ----------------------------------------------------------------------------
  Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GIZ)
  http://www.giz.de/en/
  ----------------------------------------------------------------------------
  กระทรวงพลังงาน
  http://www.energy.go.th/
  ----------------------------------------------------------------------------
  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
  http://www.ipcc.ch/
  ----------------------------------------------------------------------------
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
  http://www.eppo.go.th/index-T.html
  ----------------------------------------------------------------------------
  World Bank
  http://www.worldbank.org/
  ----------------------------------------------------------------------------
  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  http://www.tgo.or.th/
  ----------------------------------------------------------------------------
  Asian Development Bank (ADB)
  http://www.adb.org/
  ----------------------------------------------------------------------------
  กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
  http://www.pcd.go.th/
  ----------------------------------------------------------------------------
  CAI-Asia
  http://cleanairinitiative.org/portal/index.php
  ----------------------------------------------------------------------------
  United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
  http://unfccc.int/2860.php
  ----------------------------------------------------------------------------